REPORT

แจ้งเบาะแส และร้องเรียนเรื่องบรรษัทภิบาล

เกี่ยวกับการกระทำ การผิดกฏหมาย จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ

 

เครือเจริญโภคภัณฑ์ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความซื่อสัตย์ โปร่งใส และเป็นธรรม รวมถึงการปฏิบัติ ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและมีจรรยาบรรณ ด้วยความมุ่งมั่นดังกล่าวเครือเจริญโภคภัณฑ์จึงมีความยินดีที่จะเปิดรับข้อร้องเรียน และการแจ้งเบาะแสในเรื่องที่เกี่ยวกับการกระทำผิดกฏหมาย ผิดจรรยาบรรณ ทุจริตคอร์รัปชั่น การละเมิดสิทธิมนุษยชน การดำเนินธุรกิจที่เป็นภัยต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงการเดือดร้อนจากการไม่ได้รับความเป็นธรรม ทั้งนี้ท่านสามารถแจ้งเบาะแส หรือร้องเรียนต่าง ๆ โดยกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มด้านล่าง

 

เราจะเก็บรักษาข้อมูลของท่านเป็นความลับ และดำเนินการเพื่อปกป้องผู้แจ้งเบาะแส ผู้ร้องเรียน มิให้ได้รับผลกระทบ

เครือเจริญโภคภัณฑ์ขอขอบพระคุณทุกข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียน ด้วยถือว่าเป็นกระจกเงาที่จะนำมาพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินธุรกิจให้มีความยั่งยืนตามปรัชญา “3 ประโยชน์” ที่ยึดมั่นมาตลอดเกือบ 100 ปีในการดำเนินธุรกิจ

 

ช่องทางแจ้งเบาะแสเพิ่มเติม

 

02-782-2865 (จันทร์-ศุกร์ 9:00 – 17:00 น.)
suggestion@cpcrop.co.th
สำนักกำกับการปฏิบัติตามกฏเกณฑ์ กลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร
เลขที่ 97 ถนนเย็นจิต แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

 

วัตถุประสงค์ ข้อตกลง และเงื่อนไขการใช้งาน ความปลอดภัย และความเป็นส่วนตัว

Name
Email
Telephone
Subject
Report