You are here : เกี่ยวกับกลุ่มพืชครบวงจร > โครงการพิเศษเพื่อสังคม / Login

โครงการพิเศษเพื่อสังคม
        กลุ่มธุรกิจพืชครบวงจรได้มีส่วนร่วมในโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมหลายโครงการ ดังนี้  
โครงการพิเศษ1.jpg  15_อาชีพ1.jpg
1. โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตรเขาค้อ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.เพชรบูรณ์
วัตถุประสงค์
       1. รับซื้อผลผลิตของเกษตรกร
       2. แปรรูปผลผลิตพร้อมทำตลาดแบบครบวงจร
       3. สร้างงานและสร้างรายได้เกษตรกรในพื้นที่
2. โครงการเกษตรผสมผสาน 7 อาชีพ 7 รายได้ ตามแนวพระราชดำริ จ.บุรีรัมย์
วัตถุประสงค์
       เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชนบทให้สอดคล้องกับแนวพระราชดำริในงานพัฒนาสังคมขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อให้เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองก่อให้เกิดรายได้มีอาชีพหมุนเวียนตลอดปี มีสภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เป็นต้นแบบในการขยายผล มีการพัฒนาอาชีพหลักและอาชีพเสริม โดยเน้นการเพิ่มผลผลิต และมีตลาดรองรับเพื่อสร้างรายได้ที่แน่นอน
การดำเนินการ
       - การส่งเสริมกลุ่มอาชีพหัตถอุตสาหกรรมในครัวเรือน
       - การส่งเสริมกลุ่มอาชีพปลูกพืชผักสวนครัว
       - การส่งเสริมกลุ่มอาชีพทำนาข้าว
       - การส่งเสริมกลุ่มสวนยางพารา
3. โครงการพัฒนาอาชีพจังหวัดสงขลาตามดำริ ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์
       การดำเนินงานพัฒนาอาชีพฯ นับตั้งแต่ปี 2540 ได้ประสบผลดีด้านการส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้ สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตเป็นที่พึงพอใจของราษฎรตลอดมา จวบจนกระทั่งปลายปี 2548 ได้เกิดน้ำท่วมครั้งใหญ่ในพื้นที่จังหวัดสงขลา โครงการฯจึงได้รับความเสียหายทั้งด้านเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม จึงเกิดเป็นแนวดำริจาก ฯพณฯ ท่านให้พัฒนาตำบลปากรอให้เป็นต้นแบบ “ตำบลแบบอย่าง” โดยพัฒนาร่วมกันระหว่างภาครัฐและเครือเจริญโภคภัณฑ์โดยมูลนิธิพัฒนาชีวิตชนบท ในการพัฒนาอาชีพของราษฎร
การดำเนินการ
       - โครงการเพิ่มผลผลิตข้าวต่อไร่
       - โครงการทำนาหญ้าเพื่อเลี้ยงโค
       - โครงการปลูกพืชผักสวนครัว
       - โครงการทำปุ๋ยหมักจากเศษปลาและมูลสัตว์
       - โครงการเลี้ยงกบ
 
4. โครงการหมู่บ้านสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย ฯพณฯพลอากาศเอก กำธน สินธวานนท์ องมนตรี
วัตถุประสงค์
       1.ส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้ ให้ทหารผ่านศึกผู้พิการทางร่างกายและจิตใจ ในพื้นที่โครงการหมู่บ้านสายใจไทย
       2.สร้างความภาคภูมิใจและตอบแทนเหล่าทหารกล้าที่ได้เสียสละเลือดเนื้อเพื่อปกป้อง ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
การดำเนินการ
       - โครงการปลูกอ้อย พื้นที่ 50 ไร่
       - โครงการปรับปรุงสวนยางพารา พื้นที่ 24 ไร่
       - โครงการปลูกข้าว (พันธุ์ กข.41) พื้นที่ 4 ไร่
       - โครงการปลูกพืชผัก พื้นที่ 4 ไร่
5.โครงการผลิตชาอูหลง ศูนย์ภูฟ้าพัฒนา จ.น่าน
วัตถุประสงค์
        1.เพื่อสนองพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
        2.เพื่อเพิ่มรายได้และสร้างงานให้กับเกษตรกร
เป้าหมายการดำเนินการ
        - ปลูกชาชิงชิงอูหลงเพื่อการสาธิต 20 ไร่
        - ส่งเสริมเกษตรกรปลูกชาอูหลง 100 ครัวเรือน
        - ผลิตชาภูฟ้ามาตรฐาน
 
6.โครงการส่งเสริมการเรียนรู้การเกษตร โรงเรียนบ้านโพนแพง (เจียรวนนท์อุทิศ 5) อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร
วัตถุประสงค์
        1. เพื่อสนองพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
        2.เพิ่มพูนความรู้ให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจในงานด้านการเกษตรควบคู่กับการปฏิบัติจริง
        3.นักเรียนมีรายได้พิเศษจากการขายผลผลิตการเกษตรให้กับโครงการอาหารกลางวัน
7.โครงการส่งเสริมอาชีพเกษตรค่ายเปรม ติณสูลานนท์ จ.ขอนแก่น
วัตถุประสงค์
        1. เพื่อเป็นแปลงตัวอย่างให้กำลังพลของค่ายเปรมฯ และเกษตรกรมาเรียนรู้
        2. เพื่อเสริมรายได้ขณะที่ยางพารายังไม่ให้ผลผลิต
        3. เพิ่มทักษะการทำการเกษตรให้กับทหารเกณฑ์
การดำเนินการ
         - ปลูกข้าวโพดหวาน
         - ปลูกมันสำปะหลัง
         - ปลูกพืชอาหารสัตว์
         - แนะนำการทำปุ๋ยหมัก
         - ทดลองการใช้ปุุ๋ยหมักในมันสำปะหลัง
        - วิทยากรให้ความรู้แก่ผู้มาดูงานของศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงค่ายเปรมฯ
8. โครงการปลูกข้าวนาหว่านโรงสีพระราชทาน อ.ท่าวังผา จ.น่าน
วัตถุประสงค์
        เพื่อผลิตข้าวคุณภาพและมีปริมาณเพียงพอป้อนโรงสีพระราชทาน
การดำเนินการ
        ปลูกข้าวนาหว่านโดยใช้น้ำปราบหญ้า
9. โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการธนาคารอาหารชุมชนตามพระราชดำริ (Food Bank) สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
วัตถุประสงค์
      - เพื่อสืบสานพระราชดำริในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
      - เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมให้เกิดขึ้นในชุมชนหมู่บ้านในการฟื้นฟูและอนุรักษ์พื้นที่ป่าไม้แหล่งต้นน้ำลำธารอย่างยั่งยืน
      - เพื่อจัดทำโครงการหมู่บ้านนำร่อง ธนาคารอาหารชุมชนตามพระราชดำริโดยการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ  ซึ่งมีราษฎรในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการด้วย
      - เพื่อสร้างแหล่งผลิตอาหารตามธรรมชาติ เช่น ข้าว พืชผัก สมุนไพร  ไม้ใช้สอยอย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่เป็นอันตรายต่อระบบนิเวศเพื่อให้เกดการผลิตทดแทนหมุนเวียนอย่างยั่งยืนในรูปแบบของธนาคารอาหารชุมชนตามพระราชดำริ
      - เพื่อพัฒนาแนวคิดและเสริมสร้างแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนให้กับชุมชนในถิ่นธุรกันดารแนวชายแดน
พื้นที่ดำเนินการ
     - บ้านพุระกำ ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี
     - บ้านหนองตาดั้ง ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี
 
10.โครงการ 15 รายได้ 15 อาชีพ
      โครงการถวายแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในวโรกาสที่มีพระชนมายุครบ 72 พรรษา เป็นโครงการส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้ให้เกษตรกร พร้อมกันนี้ยังพัฒนาสภาพแวดล้อมและรักษาความสมดุลทางธรรมชาติอีกด้วย
      พื้นที่โครงการนำร่อง
      - บ้านสระจอก ต.โคกตะบอง อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี
      - บ้านสนุ่น ต.ตะคร้ำเอน อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี
      - บ้านมาบแก ต.หนองปลาหมอ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
      อาชีพที่ดำเนินการส่งเสริมได้แก่ การปลูกข้าว, การรวมกลุ่มทำโรงสีข้าว, การปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ, การปลูกข้าวโพดฝักอ่อน, การปลูกข้าวโพดหวาน, การปลูกไม้ผล,การปลูกไม้ดอก, การเลี้ยงไก่เนื้อ,การเลี้ยงไก่ไข่, การเลี้ยงไก่พื้นเมือง, การเลี้ยงสุกรพันธุ์,การเลี้ยงสุกรขุนและการทำก๊าซชีวภาพ,การเลี้ยงเป็ดเนื้อ, การเลี้ยงปลา และการทำหัตถอุตสาหกรรม

 15_อาชีพ2.jpg

11. โครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติ
      เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองราชย์ปีที่ 50 เครือเจริญโภคภัณฑ์ได้มอบหมายให้บริษัท ฟอเรสทรี เอเชีย จำกัด เข้าร่วมโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติ โดยรับผิดชอบพื้นที่การปลูกป่าทั้งสิ้น 1 แสนไร่ เพื่อเป็นการคืนความอุดมสมบูรณ์ให้แก่แผ่นดิน
      พื้นที่โครงการ
      อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า จ.พิษณุโลก, อุทยานแห่งชาติหากหมอก จ.เพชรบูรณ์, ป่าอภัยทาน จ.เชียงราย, ป่าสงวนแห่งชาติ จ.ชลบุรี

 ปลูกป่าถาวร.jpg

12. โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากพายุไต้ฝุ่นเกย์
      เป็นโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและฟื้นฟูเศรษฐกิจจากพายุเกย์ในปี 2532 ในพื้นที่จังหวัดชุมพร โดยได้ร่วมมือกับกรมส่งเสริมการเกษตรและจังหวัดชุมพร ในการพัฒนาการเกษตรอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งปัจจุบัน

 ไต้ฝุ่นเกย์.jpg

13. โครงการห้วยองคตอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
       เป็นโครงการที่ช่วยสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร โดยการส่งเสริมอาชีพและช่วยจัดการด้านการตลาด
พื้นที่โครงการ
      พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติเขาพระฤาษี เขาบ่อแร่ ต.สมเด็จเจริญ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี
อาชีพที่เครือเจริญโภคภัณฑ์เข้าส่งเสริม ได้แก่
      - การปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ ทั้งระบบกางมุ้งและ IPM
      - การปลูกไม้ผล เพื่อรับประทานในครัวเรือนและจำหน่ายในท้องถิ่น รวมทั้งมีการปลูกกล้วยเพื่อบังลม
      - โครงการหัตถอุตสาหกรรม ส่งเสริมราษฎรเย็บเสื้อผ้าส่งออก
      - การเลี้ยงไก่ไข่
      - การเลี้ยงไก่พื้นเมือง
      - การเลี้ยงปลาทับทิมในกระชัง

 ห้วยองคต.jpg

 


Copyright © 2007 by Crop Integration Business C.P. Group All right reserved.  | Support By CDPIO
 | Login